Artikel 1: Toepassing
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor Dissign (merk en handelsnaam van Hilde Discart). Het geven van een opdracht aan Dissign impliceert dat de opdrachtgever volledig en zonder voorbehoud akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 2: Offertes en bestellingen
Voor iedere opdracht zal Dissign een aangepaste offerte maken die 30 dagen geldig blijft. Dissign zal de werkzaamheden slechts opstarten na ontvangst per mail of post van de door de opdrachtgever voor akkoord ondertekende bestelbon/offerte.
Alle opgegeven prijzen zijn steeds exclusief BTW.
Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
Als een offerte bestaat uit meerdere onderdelen, bestaat geen verplichting tot levering van één of meerdere delen tegen een overeenkomstig gedeelte van de meegedeelde prijs.

 

Artikel 3: Facturen
Dissign factureert na afwerking van de opdracht, tenzij de opdracht meer dan 30 dagen in beslag neemt. Desgevallend zal Dissign  factureren pro rata van de tot dan geleverde prestaties.

De facturen zijn betaalbaar op zetel van Dissign, rekeningnummer IBAN BE 56 3770 4371 3388 BBRUBEBB.

Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de facturen is er een wettelijke intrest verschuldigd op het nog te betalen factuurbedrag vanaf de datum van de factuur tot de dag der algehele betaling. Bij niet betaling van de factuur wordt het factuurbedrag eveneens verhoogd met een forfaitaire vergoeding van 10% op het factuurbedrag.

In elk geval en onverminderd het bovenstaande geeft het niet nakomen van de betalingsverplichting mij het recht de dienstverlening op te schorten en maak ik alle openstaande saldi onmiddellijk openbaar.

In voorkomend geval zal en kan tot schuldvergelijking worden overgegaan met alle beschikbare bedragen die door mij eventueel verschuldigd zijn.

 

Artikel 4: Samenwerking met derden

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is Dissign vrij in de keuze van de toeleveranciers en derden met wie wordt samengewerkt voor de uitvoering van de opdracht.
Facturen van derde leveranciers worden, tenzij anders overeengekomen, rechtstreeks door de leverancier aan de opdrachtgever overgemaakt.

 

Artikel 5: Klachten
Klachten betreffende de levering van diensten, de bestelling of de factuur dienen te gebeuren binnen de acht dagen na factuurdatum per aangetekend schrijven.

 

Artikel 6: Rechtbank van Mechelen
Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Uitsluitend de rechtbanken van Mechelen zijn bevoegd voor elk geschil m.b.t. de toepassing en de interpretatie van de algemene voorwaarden in al haar onderdelen.